Podmienky používania

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Damepizzu.sk je MALBEC, s. r. o., so sídlom Čankov 205, 934 01 Levice, IČO: 53 841 867, zapísaná v OR SR Nitra, vložka číslo 54718/N. Adresa elektronickej pošty: info@damepizzu.sk, telefónne číslo: 0951 026 451

 

2. Damepizzu.sk využíva registráciu prostredníctvom Facebooku. Registrácia Používateľa na Damepizzu.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces používania.

 

3. Služby na Damepizzu.sk zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak (ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

 

4. Využívanie služieb Damepizzu.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Damepizzu.sk.

 

 

II. Registrácia na Damepizzu.sk a ochrana súkromia používateľa

 

1. Registrácia na Damepizzu.sk je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu ( ďalej aj ako „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci stránok Damepizzu.sk nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok Damepizzu.sk môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Zoznam.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 

2. Používateľ vytvára na webových stránkach Damepizzu.sk svoj Účet registrovaním cez Facebook a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami služby, ktorú má záujem používať.

 

3. Na základe registrácie na Damepizzu.sk bude Damepizzu spracúvať údaje používateľa, ktoré uviedol pri registrácii (Facebook) alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Damepizzu.sk, a to na účely poskytovania služieb na Damepizzu.sk vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. Damepizzu je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť  používanie služieb.

 

4. Damepizzu poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej Damepizzu môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom Damepizzu v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami Damepizzu.sk alebo službami na Damepizzu.sk.

 

5.  Ak používateľ pri registrácii alebo neskôr počas trvania služby udelil súhlas so zasielaním marketingových informácií, súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o Damepizzu, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Damepizzu môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke Damepizzu.sk v časti Kontak. Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby Damepizzu pre používateľa.

 

6. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Damepizzu je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. Damepizzu nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

 

 

III. Práva a povinnosti Damepizzu.sk

 

1. Damepizzu poskytuje služby na Damepizzu.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Damepizzu neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Damepizzu nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Damepizzu.sk.

 

2. Damepizzu má právo najmä:

a) zrušiť registráciu používateľa

b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne

c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku Damepizzu.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

3. Damepizzu sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Damepizzu vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na Damepizzu.sk, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

 

 

IV. Práva a povinnosti používateľa

 

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Damepizzu.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2. Používateľom služieb na Damepizzu.sk je zakázané:

 

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,

n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

 

3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Damepizzu.sk a súhlasí s tým, že nebude používať Damepizzu.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

 

4. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať Damepizzu o zrušenie jeho registrácie na Damepizzu.sk a Damepizzu sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 

 

V. Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na Damepizzu.sk

 

1. Obsah na Damepizzu.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Damepizzu zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Damepizzu. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Damepizzu je zakázané.

 

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na Damepizzu.sk zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom Damepizzu na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. Damepizzu nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach Damepizzu.sk. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a Damepizzu nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

 

3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku IV ods. 2 týchto Podmienok.

 

4. Damepizzu si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach Damepizzu.sk, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

 

5. Používateľ, ktorý zverejňuje na Damepizzu.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na Damepizzu.sk vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

 

6. Damepizzu nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na Damepizzu.sk. Ak sa Damepizzu dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na Damepizzu.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

 

7. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok Damepizzu.sk domnieva, že obsah zverejnený na Damepizzu.sk porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na info@damepizzu.sk.

 

 

VI. Reklamácie a riešenie spotrebiteľských sporov online

 

1. Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu  služby v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu info@damepizzu.sk. V reklamácii je používateľ povinný uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje, akej služby sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

 

2. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má prevádzkovateľ právo vyzvať používateľa na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

 

3. Prevádzkovateľ vydá používateľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil.  Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá používateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie a dobe jej trvania v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.

 

4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa - poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov  ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu  Riešenie sporov online založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky - vernostný program DAMEPIZZU

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) platia pre nákupy na www.damepizzu.sk, internetovom portáli vernostného programu DAMEPIZZU. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. OP a reklamačný poriadok internetového portálu www.damepizzu.sk bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") a platí pre nákup tovaru a služieb na www.damepizzu.sk, ktorý prevádzkuje a spravuje spoločnosť MALBEC spol. s r.o., so sídlom Čankov 205, 934 01 Levice, IČO: 53841867, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 54718/N

 

Prípadné otázky, podnety a žiadosti možno posielať na: info@damepizzu.sk, tel .: +421 951 02 64 51

 

1.2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObchZ") a zákonom O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"). 

1.3. Ak je kupujúci iným subjektom než spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom. 

1.4. Predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len "tovar"). Informácie o tovaru sú aktuálne dostupné na http://www.damepizzu.sk/. Rozhodujúce sú údaje o tovaru vrátane kúpnej ceny v okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu. 

1.5. Ceny majú charakter cien zmluvných a sú vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). 

1.6. Objednávka kupujúceho vyplnením formulára na webovom portáli je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou tohto návrhu, a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho doručeným prostredníctvom emailu kupujúcemu. Objednávka kupujúceho a záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považujú za doručené, ak sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu zoznámiť. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. Zmeny a doplnky v už urobené objednávke, nech k nim má dôjsť pred akceptáciou objednávky predávajúcim či po tejto akceptácii, musia byť vykonané prostredníctvom e-mailu info@damepizzu.sk; také zmeny a doplnky sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim. 

 

1.7. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky. 

2. Doručovanie tovaru 

2.1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru. 

2.2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar objednaný v daný deň do 15:30 hodín odošle hneď v ten deň a doručenia je realizované do 48 hodín. 

2.3. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. 

2.4. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, odosiela predávajúci kupujúcemu súčasne s tovarom. Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť. 

2.5. Cena a spôsob doručenia 

2.6. Ak nedodrží predávajúci lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, doručí kupujúcemu tovar zadarmo a poskytne mu zľavu z kúpnej ceny vo výške 2%. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté. Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,4€, maximálne však 12€, Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja. 

3. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy 

3.1. K3.7.V prípade, že kupujúci neprevezme od predávajúceho či poštového doručovateľa tovar riadne a včas, a to ani do 1 mesiaca od výzvy na prevzatie tovaru má predávajúci právo tovar zničiť (skartovať), a to na náklady kupujúceho. 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru. 

3.2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru. 

3.3. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť u predávajúceho zaslaním alebo odovzdaním najneskôr do 14 dní od dátumu jeho doručenia, prevzatia a uhradenia ceny. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. 

3.4. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku. 

3.5. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu zodpovedajúcu cene tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a dodanie tovaru späť na adresu predávajúceho, a to prevodom na účet kupujúceho. Predávajúci má právo pri vrátení tovaru, odpočítať si z ceny tovaru náklady na výrobu a personifikáciu tovaru, pretože tovar je už personifikované na meno kupujúceho / držiteľa, ktoré uviedol kupujúci vo svojej objednávke a personifikovaný tovar už nemožno využiť na iný účel. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci. 

3.6. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. 

3.7.V prípade, že kupujúci neprevezme od predávajúceho či poštového doručovateľa tovar riadne a včas, a to ani do 1 mesiaca od výzvy na prevzatie tovaru má predávajúci právo tovar zničiť (skartovať), a to na náklady kupujúceho. 

4. Práva a povinností z chybného plnenia 

4.1. Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá. 

4.2. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Toto nemožno nárokovať, pokiaľ ide o tovary, 

personifikované na meno uvedené v objednávke, v ktorom bola chyba a meno bolo takto personifikované podľa požiadavky kupujúceho na tovar. 

4.3. Ak bola chyba personifikácia na strane predávajúceho, má kupujúci nárok na nové plnenie zdarma vrátane nákladov za nové dodania. Kupujúci v takomto prípade vráti tovar predávajúcemu, ktorý doručí kupujúcemu nový tovar bez chyby. 

4.4. Predávajúci zodpovedá za vady v lehote do 24 mesiacov od dodania tovaru ak nie jeho užitie na dobu krajšiu – platnosť vernostnej karty. Zodpovednosť však nemá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo používanie v rozpore s určením a charakterom tovaru. 

5. Reklamácia 

5.1. Kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). 

Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho 

poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné. 

5.2. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. 

5.3. Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu tovaru, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si tovar vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti. 

5.4. U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. 

5.5. V prípade, že kupujúci stratí alebo zničí tovar, nie je možné uplatniť voči predávajúcemu reklamáciu. 

Kupujúci má v takomto prípade právo na vydanie nového tovaru s rovnakými vlastnosťami, a to za zálohový poplatok predávajúcemu vo výške 10€ + poštovné. 

6. Ochrana osobných údajov 

6.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "Nariadenie") je predávajúci. 

6.2. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho, ktoré mu kupujúci poskytol alebo osobné údaje, ktoré predávajúci získal na základe plnenia zmluvy. Ide najmä o meno, adresu, telefón, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, telefón a email. 

6.3. Predávajúci spracováva údaje kupujúceho za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (článok 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenia) a ponúkanie ďalších služieb Predávajúcim Kupujúcemu. (Článok 6 ods. 1 písmeno f) Nariadenie). 

6.4. Predávajúci neodovzdáva žiadne osobné údaje medzinárodnej organizácii. Predávajúci odovzdáva osobné údaje osobám, ktorým svedčí titul z platných právnych predpisov napr. Orgánom verejnej moci (napr. Súdy, správne orgány), poskytovateľom údržby informačného systému na základe uzatvorenej zmluvy s predávajúcim, prípadne ďalším príjemcom súvisiacich s činnosťou predávajúceho (napr. Zdravotné poisťovne , správcovia vyúčtovanie služieb; dodávatelia a pod.). 

 6.5 Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na účel zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, hlavne. Podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES. 

6.6. Práva subjektu osobných údajov, tj. Osôb, ktorých osobné údaje predávajúci ako správca 

spracováva, sú: 

a) právo na prístup k svojim osobným údajom; 

b) právo opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania; 

c) právo na vymazanie osobných údajov; 

d) právo namietať proti spracovaniu; 

e) právo na prenosnosť údajov; 

f) právo kedykoľvek odvolať prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - predávajúci týmto kupujúci informuje, že prevažná väčšina spracovanie osobných údajov sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy, a preto nie je potrebné súhlas so spracovaním osobných údajov každého kupujúceho. Toto právo je tak využiteľné iba v prípade, keď bol kupujúcim daný predávajúcim výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov. 

6.7. V prípade, že bude subjekt osobných údajov akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov vykonávané predávajúcim môže podať sťažnosť priamo predávajúcemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Kupujúci môže svoje právo uplatniť prostredníctvom formulára zaslaného elektronicky na email: info@damepizzu.sk alebo v tlačenej podobe na adresu sídla predávajúceho. Viac informácií o právach kupujúceho je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov. 

7. Riešenie sporov 

7.1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy. 

7.2. Kupujúci, ako spotrebiteľ, má podľa zákona O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na jej webových stránkach. 

7.3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. 

7.4. Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať. 

7.5. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. 

8. Ostatné ustanovenia 

8.1. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa. A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov. 

8.2. Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom. Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené. 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.11.2023

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

1. Damepizzu je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Damepizzu.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach Damepizzu si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke https://damepizzu.sk/ najneskôr v deň jej účinnosti.

 

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok Damepizzu, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa týchto Podmienok.

 

3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2023.