Podmienky používania

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Damepizzu.sk je Robert Oravec - Business., so sídlom Bernolákova 2082/17, Topoľčany, IČO: 507 57 300, Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. Adresa elektronickej pošty info@damepizzu.sk, tel. 0915 112 232.

 

2. Damepizzu.sk využíva registráciu prostredníctvom Facebooku. Registrácia Používateľa na Damepizzu.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces používania.

 

3. Služby na Damepizzu.sk zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak (ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

 

4. Využívanie služieb Damepizzu.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Damepizzu.sk.

 

 

II. Registrácia na Damepizzu.sk a ochrana súkromia používateľa

 

1. Registrácia na Damepizzu.sk je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu ( ďalej aj ako „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci stránok Damepizzu.sk nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok Damepizzu.sk môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Zoznam.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 

2. Používateľ vytvára na webových stránkach Damepizzu.sk svoj Účet registrovaním cez Facebook a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami služby, ktorú má záujem používať.

 

3. Na základe registrácie na Damepizzu.sk bude Damepizzu spracúvať údaje používateľa, ktoré uviedol pri registrácii (Facebook) alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Damepizzu.sk, a to na účely poskytovania služieb na Damepizzu.sk vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. Damepizzu je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť  používanie služieb.

 

4. Damepizzu poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej Damepizzu môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom Damepizzu v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami Damepizzu.sk alebo službami na Damepizzu.sk.

 

5.  Ak používateľ pri registrácii alebo neskôr počas trvania služby udelil súhlas so zasielaním marketingových informácií, súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o Damepizzu, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Damepizzu môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke Damepizzu.sk v časti Kontak. Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby Damepizzu pre používateľa.

 

6. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Damepizzu je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. Damepizzu nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

 

 

III. Práva a povinnosti Damepizzu.sk

 

1. Damepizzu poskytuje služby na Damepizzu.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Damepizzu neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Damepizzu nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Damepizzu.sk.

 

2. Damepizzu má právo najmä:

a) zrušiť registráciu používateľa

b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne

c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku Damepizzu.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

3. Damepizzu sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Damepizzu vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na Damepizzu.sk, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

 

 

IV. Práva a povinnosti používateľa

 

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Damepizzu.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2. Používateľom služieb na Damepizzu.sk je zakázané:

 

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,

n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

 

3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Damepizzu.sk a súhlasí s tým, že nebude používať Damepizzu.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

 

4. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať Damepizzu o zrušenie jeho registrácie na Damepizzu.sk a Damepizzu sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 

 

V. Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na Damepizzu.sk

 

1. Obsah na Damepizzu.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Damepizzu zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Damepizzu. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Damepizzu je zakázané.

 

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na Damepizzu.sk zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom Damepizzu na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. Damepizzu nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach Damepizzu.sk. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a Damepizzu nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

 

3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku IV ods. 2 týchto Podmienok.

 

4. Damepizzu si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach Damepizzu.sk, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

 

5. Používateľ, ktorý zverejňuje na Damepizzu.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na Damepizzu.sk vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

 

6. Damepizzu nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na Damepizzu.sk. Ak sa Damepizzu dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na Damepizzu.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

 

7. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok Damepizzu.sk domnieva, že obsah zverejnený na Damepizzu.sk porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na info@damepizzu.sk.

 

 

VI. Reklamácie a riešenie spotrebiteľských sporov online

 

1. Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu  služby v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu info@damepizzu.sk. V reklamácii je používateľ povinný uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje, akej služby sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

 

2. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má prevádzkovateľ právo vyzvať používateľa na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

 

3. Prevádzkovateľ vydá používateľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil.  Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá používateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie a dobe jej trvania v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.

 

4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa - poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov  ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu  Riešenie sporov online založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

1. Damepizzu je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Damepizzu.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach Damepizzu si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke https://damepizzu.sk/ najneskôr v deň jej účinnosti.

 

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok Damepizzu, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa týchto Podmienok.

 

3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2020.