Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Damepizzu.sk je Robert Oravec - Business., so sídlom Bernolákova 2082/17, Topoľčany, IČO: 507 57 300, Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. Adresa elektronickej pošty info@damepizzu.sk, tel. 0915 112 232.

 

2. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická osoba podnikateľ aleboprávnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, ktorý využíva reklamné služby na Portáli Damepizzu.sk.

 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb ("VOP") sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o poskytovaní reklamných služieb na Portáli a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi objednávateľom a Damepizzu.sk.

 

4. Pojem Reklamné služby označuje zverejňovanie reklamných prvkov v mediálnom priestore na Portáli Damepizzu.sk, propagácie reštaurácií, topovanie.. ako aj iné plnenia súvisiace so zverejňovaním reklamných prvkov vzájomne dojednané medzi Damepizzu.sk a objednávateľom. Reklamné služby sú v týchto VOP označované aj ako reklama, propagácia alebo reklamná kampaň.

 

5. Reklamné prvky sú obrazové, textové, zvukové alebo audiovizuálne informácie (vizuál), ktoré priamo alebo nepriamo propagujú tovar, reštauráciu alebo službu objednávateľa alebo tretej strany (klienta). Reklamné prvky sú zverejňované v reklamných formátoch. Reklamnými formátmi sú aj reklamná súťaž a reklamný článok (PR článok).

 

 

II. Objednávka propagácie a reklamy

 

Reštaurácia môže požiadať o propagáciu reštaurácia / topovanie v administračnom rozhraní cez formulár „propagácia reštaurácie“. Zvolíte si dĺžku propagácie a odošlete žiadosť. Do 24 hodín Vás bude kontaktovať emailom náš manažér aj s faktúrou, v prípade, ak bude propagácia dostupná. Ak stále nemáte prístup k Vašej administračnej stránke, kontaktujte nás na info@damepizzu.sk.

 

 

III. Cenník propagácií:

3 mesiace = 30€ (10€ / mesiac)

6 mesiacov = 54€ (9€ / mesiac) zľava 10%, ušetríte 6€

12 mesiacov = 96€ (8€ / mesiac) zľava 20%, ušetríte 24€

 

Neváhajte a kontaktujte nás

Email: robertooravec@gmail.com,  info@damepizzu.sk

Tel. číslo: 0915 112 232

 

 

IV. Práva Damepizzu.sk

 

Damepizzu.sk je oprávnené odstúpiť od dohody o poskytnutí reklamných služieb, ak:

 

- reklamné prvky nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam.. ak objednávateľ neodstráni vady na základe písomného upozornenia Damepizzu.sk

 

- reklamné prvky sú podľa uváženia Damepizzu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a objednávateľ neodstráni vady na základe písomného upozornenia Damepizzu.sk

 

- reklamné prvky nezodpovedajú oprávneným záujmom Damepizzu, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám Damepizzu alebo k samotnému Damepizzu.sk a objednávateľ neodstráni vady na základe písomného upozornenia Damepizzu.sk.

 

- objednávateľ je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku vrátane omeškania so zaplatením zálohovej faktúry

 

- objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu

 

- objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou

 

- objednávateľ splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo rozdelí sa, alebo prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre Damepizzu, všetky záväzky objednávateľa z dohody o poskytnutí reklamných služieb

 

- objednávateľ porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu

 

Damepizzu je oprávnené nezverejniť reklamné prvky/reštaurácie alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť Damepizzu v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia Damepizzu), a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré Damepizzu bránili v zverejnení. Damepizzu sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

 

 

V. Cenové a fakturačné podmienky

 

1. Cena za zverejnenie reklamy vyplýva z Cenníka platného v čase uzatvorenia dohody o poskytnutí reklamných služieb. Ceny sú v Cenníku uvádzané konečné, nie sme platitelmi DPH. Cenu za zverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe  vystavených a objednávateľovi doručených faktúr.

 

2. Damepizzu vystaví faktúru so všetkými náležitosťami riadneho daňového dokladu do 24 hodín po odoslaní žiadosti.

 

3. Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je Damepizzu oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,10% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Damepizzu najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu Damepizzu je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.

 

4. Damepizzu je oprávnené vystaviť zálohovú faktúru až do výšky sumy 100% ceny za reklamu. Ak platba nebude pripísaná na účet Damepizzu v deň začatia reklamnej kampane, nie je Damepizzu povinné reklamnú kampaň vykonať v deň dojednaný v dohode o poskytnutí reklamných služieb a je oprávnený začať s poskytovaním reklamných služieb až po pripísaní zálohovej platby za reklamu na účet.

 

5. Damepizzu je oprávnené jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky voči objednávateľovi s pohľadávkami objednávateľa voči Damepizzu. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky s pohľadávkami Damepizzu, pokiaľ sa písomne nedohodol inak.

 

 

VI. Štatistiky

 

1. Damepizzu generuje ku každej zrealizovanej reklamnej kampani štatistiku, ktorá je bezplatne prístupná objednávateľovi v administračnom linku.

 

2. Štatistika poskytuje údaje online a obsahuje údaje o: Počet zobrazení reštaurácie, Počet hľadaní Vašej lokality, Počet návštev profilu, Počet zobrazení máp, Počet videní Vašej ponuky, Počet volaní na mobilnej verzii. Objednávateľ je oprávnený použiť vlastné štatistické nástroje na meranie reklamy len na základe predchádzajúcej dohody s Damepizzu.sk.

 

3. Pokiaľ sa objednávateľ a Damepizzu písomne nedohodnú inak, pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné hodnoty počtu zobrazení uvádzané v štatistike generovanej Damepizzu.sk.

 

 

VII. Reklamácie

 

1. Ak Damepizzu neposkytol reklamné služby v rozsahu a spôsobom podľa platnej dohody o poskytnutí reklamných služieb ako aj v prípade nefunkčnosti služieb Damepizzu v trvaní viac ako 6 hodín za deň, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy alebo poskytnutie náhradného plnenia. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od ukončenia reklamnej kampane, v ktorej sa vada vyskytla.

 

2. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.

 

3. Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť u Damepizzu do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti Damepizzu.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto VOP ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadi právnymi predpismi SR a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre dohodu o poskytnutí reklamných služieb je hmotné aj procesné právo SR.

 

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou dohody o poskytnutí reklamných služieb uzatvorenej medzi Damepizzu a objednávateľom.

 

3. Damepizzu je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi Damepizzu a objednávateľom sú záväzné aktuálne VOP.

 

4. V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v dohode o poskytnutí reklamných služieb a v rámcovej zmluve uzatvorenej medzi Damepizzu a objednávateľom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

 

5. Súčasťou dohody uzatvorenej medzi objednávateľom a Damepizzu je Cenník zverejnený na stránke Damepizzu. Damepizzu je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať.

 

6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb sú platné od 1.9.2020.