GDPR a cookies

 

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

 

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb portálu Damepizzu.sk, so sídlom Čankov 205, 934 01 Levice. Prevádzkovateľom je spoločnosť MALBEC, s. r. o. , IČO: 53 841 867, zapísaná v OR SR Nitra, vložka číslo 54718/N (ďalej aj ako „Damepizzu“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

 

Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doménach damepizzu.sk a na doménach, ktoré sú od nich odvedené je spoločnosť MALBEC, s. r. o. , pokiaľ nie je na konkrétnej webovej stránke uvedený iný prevádzkovateľ.

 

Na webových stránkach spracúvame aj údaje, ktoré nie je možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies na webových stránkach Damepizzu.sk

 

Spoločnosť MALBEC, s. r. o. (prevádzkovateľ) prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov. Vždy Vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našich webových stránok a o tom, ako tieto údaje používame a ako môžete ovplyvniť tento proces.

 

 

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

 

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

- ochrana našich práv a oprávnených záujmov

- zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov

- štatistické účely

- meranie návštevnosti našich stránok

- analýza  Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám

- vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb

- organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže

- vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov

- na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán

- na cielené zobrazovanie reklamy

- a žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

 

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

 

 

Na  akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

 

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.)

Právnym základom  spracovania Vašich údajov sú:

- uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu

- oprávnené záujmy Damepizzu.sk, napr. vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky a merania návštevnosti

- oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov

- realizácia  práva na informácie a slobody prejavu

- plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.

 

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

 

Aké údaje spracúvame a aká je  doba ich spracovania ?

 

Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, prezývka (nick) heslo a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

 

Údaje získané v rámci registrácie a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania  využívania služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

 

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení Vašej registrácie vymazané.  Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

 

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo právnych sporoch.

 

Ak ste na našich  webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu,  zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

 

Keď navštívite webové stránky spoločnosti MALBEC, s. r. o., naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

 

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi.

 

Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči Damepizzu.sk, (ii)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

 

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte

 

 

Je poskytnutie údajov povinné ?

 

Vaše údaje poskytujete prevádzkovateľovi MALBEC, s. r. o.  dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

 

Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

 

 

Súhlas

 

Ak je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a emailom na adrese info@damepizzu.sk

 

 

Komu sprístupňujeme údaje o vás?

 

Damepizzu.sk sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 

Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)

 

Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva

 

Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

 

Damepizzu.sk poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.

 

 

Prístupnosť našich služieb pre deti a mladistvých

 

Služby, ktorých prevádzkovateľom je MALBEC, s. r. o. , nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. Na internete však nie je vždy možné spoľahlivo určiť vek osoby, ktorá  sa registruje na našich stránkach.

 

V niektorých prípadoch vyžadujeme, aby registrujúca sa osoba priamo uviedla svoj vek, aby sme mohli skontrolovať, či sa k jej registrácii vyžaduje súhlas rodiča. Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby nás kontaktovali v prípade, ak majú podozrenie, že ich dieťa používa niektorú našu službu a nesúhlasia s tým.

 

 

Ako treba pristupovať k ochrane údajov ?

 

Na účely ochrany údajov Vám doporučujeme zachovávať nasledovné zásady:

 

- Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte iných osobám. Damepizzu od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom, ktoré od Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte ( naše kontaktné údaje sú v závere tohto dokumentu),

 

- Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie  hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie,

 

- Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás,

 

- Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,

- Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia,

 

- Ak v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas,

 

- Ak máte menej ako 16 rokov, vždy si najprv overte s rodičmi, či súhlasia s tým, že používate naše služby.

 

 

Odkazy na iné webové stránky

 

Webové stránky Damepizzu.sk obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzí obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky Damepizzu. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

 

 

Služby tretích strán na našich webových stránkach

 

Na webových stránkach Damepizzu.sk môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami.

 

Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom, v závislosti od  druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť :

 

Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti

 

Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy

 

Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi)  rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies.

 

Webové stránky Damepizzu.sk umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Facebook a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach.

 

 

Používanie sociálnych pluginov

 

Webové stránky Damepizzu.sk využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Ak si v rámci portfólia Damepizzu.sk otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky ste navštívili.  Damepizzu nemá  žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať  na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084.

 

 Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook.  I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia  spoločnosti Facebook  https://www.facebook.com/policy.php.

 

Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií.

 

Registrácia do vernostného programu DAMEPIZZU

 

Registráciou karty vernostného programu DAMEPIZZU si založíte svoj účet a stávate sa tak členom vernostného programu so všetkými členskými výhodami. V účte si môžete evidovať a spravovať svoju kartu alebo svoje karty s logom DAMEPIZZU, sledovať bonusy z Vašich nákupov a ich čerpanie. 

K založeniu a správe Vášho účtu nevyhnutne potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mailová adresa, rok narodenia, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, záujmy, číslo vernostnej karty a Vami vybrané oslovenie. Všetky tieto osobné údaje budeme spracovávať po dobu platnosti Vašej karty. Ak najneskôr do 3 rokov po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete nenastanú dôvody ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, vyradíme Vaše osobné údaje z evidencie. 

Vaše osobné údaje spracovávame okrem iného tiež profilovaním, najmä s ohľadom na Váš rok narodenia, Vami uvedené záujmy a lokalitu podľa PSČ. Snažíme sa, aby informácie a ponuky boli pre Vás atraktívne, zohľadňovali Vaše záujmy, a to v lokalite, ktorá je Vám blízka. 

 

 

Súťaže

 

Účasť na súťažiach na intenretovej stránke www.damepizzu.sk umožní účastíkom súťaží v prípade výhry obdržať ceny, ktoré spravidla poskytujú partneri programu. 

Pre zaslanie odpovede účastníkov súťaží, spracovanie správnych odpovedí, vylúčenie osôb, ktoré v súlade s pravidlami súťaží nemôžu súťažiť, a tiež zaslanie výherných cien výhercom, nevyhnutne potrebujeme osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a Vami poskytnutá adresa na ktorú výhru zašleme. 

Účelom spracovania osobných údajov je realizácia súťaží ako významného prvku komunikácie medzi Vami, našou spoločnosťou a obchodnými partnermi, podpora atraktívnosti a účasti na bezprostrednom dianí internetového portálu www.damepizzu.sk 

Všetky tieto osobné údaje budeme spracovávať len po dobu usporiadania súťaže alebo do Vášho odhlásenia. Ak najneskôr do 3 rokov po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete nenastanú dôvody ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, vyradíme Vaše osobné údaje z evidencie. 

 

 

Prihlasovanie sa do služieb prostredníctvom údajov tretích strán

 

Niektoré naše webové služby umožňujú prihlásenie sa do webovej služby prostredníctvom systémov tretích strán. V rámci týchto aplikácii sú obvykle ukladané Vaše prístupové údaje do našich webových služieb. Tieto aplikácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov s prevádzkovateľmi  daných systémov v rozsahu, ktorý príslušný prevádzkovateľ povolil. Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému a doručujeme Vám vždy sa dôkladne oboznámiť s podmienkami služby daného prevádzkovateľa ešte predtým, ako využijete tento systém prihlásenia sa do našich služieb.

 

 

Poučenie o Vašich zákonných právach

 

Všetkých používateľov našich webových stránok, ktorí poskytli portálu Damepizzu.sk svoje osobné údaje, informujeme o ich zákonných právach v Poučení osôb o ich právach pri spracovaní údajov.

 

Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

 

 

Kontakty

 

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím prevádzkovateľa portálu Damepizzu.sk - MALBEC, s. r. o. emailom na adrese info@damepizzu.sk alebo telefonicky na čísle +421 951 026 451.

 

 

 

Súbory cookies

 

 

Používanie cookies

 

Stránky www.damepizzu.sk používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou MALBEC, s. r. o.  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

 

Čo sú to cookies?

 

Cookies sú drobné textové dokumenty, vytvorené webovou stránkou, ktoré sú ukladané na zariadení používateľov webstránky Damepizzu.sk a návštevníkov webu Damepizzu.sk pomocou prehliadača. Tieto súbory sú pri návrate na webovú stránku pomocou prehliadača odoslané späť na servery. Vďaka cookies má webová stránka informácie o predchádzajúcich aktivitách používateľov. Informácia zahrnutá v cookies je anonymná, neobsahuje citlivé údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii osoby. Cookies využíva väčšina webových stránok.

 

Prečo používame cookies?

 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach Damepizzu.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

 

Ako sa delia cookies?

 

Cookies sa delia podľa doby, počas ktorej sú ukladané, na dlhodobé a krátkodobé. Ďalej podľa strany, ktorá cookies využíva, na cookies ukladané samotnou webovou stránkou (cookies prvej strany) a na cookies tretích strán, ktoré sú využité pre aplikácie a služby tretích strán.

 

- krátkodobé cookies sú vymazané z vášho prehliadača po tom, ako ho zavriete.

- dlhodobé cookies sú vo vašom prehliadači uchovávané. Vymazané sú až po určitej dobe, v závislosti na nastavení vášho prehliadača.

- cookies prvej strany sú vytvárané a ukladané samotným webom a môžu byť nevyhnutné pre fungovanie danej stránky či jej častí. Sú naviazané na konkrétnu doménu prevádzkovateľa webu. Sú tak krátkodobé, ako aj dlhodobé.

- cookies tretích strán sú napojené na webové stránky tretích strán. Ide o funkčný nástroj zvyčajne využívaný na cielenú reklamu.

 

Aké cookies používame?

 

 

 

Základné súbory cookie

 

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod... Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 

Prevádzkové súbory cookie

 

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod... Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 

Funkčné súbory cookie

 

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. výber lokality a pod... aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

 

Reklamné súbory cookie

 

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

 

Súbory cookie tretích strán

 

Na stránkach Damepizzu.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Damepizzu.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán.

 

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

 

Cookies, ktoré sa na webových stránkach Damepizzu.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

 

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.